Menu
Your Cart

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

TARTALOM

1. MI A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA? 1
2. ADATKEZELŐ ADATAI 2
3. MILYEN ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK TÖRTÉNNEK A WEBOLDALON? 2
4. MILYEN JOGAI VANNAK AZ ÉRINTETTEKNEK? 7
5. ÉRTESÍTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI KÖTELEZETTSÉG 8
6. SZEMÉLYES ADATOK LEHETSÉGES CÍMZETTJEI 9
7. SÜTIK (COOKIES) 10
8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 11

 

 

1. Mi a tájékoztató célja?

 

A G. R. Bt., mint a http://grooming.hu/ és http://kutyakozmetikai.hu domain nevek alatt működő Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője, jelen Tájékoztatót abból a célból fogadja el, hogy a Weboldal szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek és jogi személyek képviselői (a továbbiakban: Érintettek, Feliratkozók, Megrendelők, Fogyasztók) részére minden lényeges információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva közöljön, valamint segítse az Érintetteket a 4. pontban szereplő jogaik gyakorlásában.
A tájékoztatási kötelezettség jogalapja a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 12. cikke, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. §-a, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 4. §-a.
Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásban foglalt megállapítások, valamint a GDPR 5. cikkének figyelembevételével, különösen az 5. cikk (2) bekezdésében szereplő elszámoltathatóság elvének szellemében jártunk el.

 

2. Adatkezelő adatai

Név

G.R. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Weboldal

http://www.kutyakozmetikai.hu/index.php?route=common/home

Weboldal

http://www.grooming.hu

Cégjegyzékszám

08-06-004677

Székhely

9029 Győr, Csalogány u. 43.

Adószám

22470573-2-08

E-mail

grbt@kabelnet.hu

Telefonszám

+36 20 9716203, +36 20 9527088

                                                                             

3. Milyen adatkezelési folyamatok történnek a Weboldalon?

Jelen pontban részletezzük az egyes adatkezelésekhez tartozó azon lényeges körülményeket, melyeket a GDPR és az egyéb ágazati jogszabályok elvárnak minden adatkezelőtől.

3.1. Hírlevél-küldéshez kapcsolódó adatkezelés

Annak érdekében, hogy naprakész információkkal lássuk el Weboldalunk látogatóit, lehetőség van feliratkozni hírlevelünkre. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésre az alábbi információk vonatkoznak:

3.1.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja


személyes adat

adatkezelés célja

név

ennek megadásával hírlevelünkben meg tudjuk szólítani a Feliratkozót

e-mail cím

ennek megadásával ismerjük meg a Feliratkozó elektronikus elérhetőséget, ahova küldeni tudjuk hírlevelünket

 
3.1.2. Az adatkezelés jogalapja
A Feliratkozó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont és az Info tv. 5. § (1) a) pontja, illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 6. § (1) bekezdése).

3.1.3. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Hozzájárulását a kiküldött levélben található „Leiratkozás” gombra való kattintással bármikor visszavonhatja.

3.1.4. Az adatkezelés módja
Elektronikusan.

3.2. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

Weboldalunkhoz tartozó szolgáltatásaink igénybevétele regisztrációhoz kötött. Az Érintett választhat, hogy magánszemélyként, vagy vállalkozásként (mint annak képviselője) regisztrál. Az ehhez kapcsolódó adatkezelések részletei az alábbiakban láthatóak:
3.2.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja


személyes adat

adatkezelés célja

név

Érintett, vagy vállalkozói megrendelő képviselőjének beazonosítása

telefonszám

Érintettel, vagy vállalkozói megrendelő képviselőjével kapcsolattartás

e-mail cím

Érintettel, vagy vállalkozói megrendelő képviselőjével kapcsolattartás

3.2.2. Az adatkezelés jogalapja
Jogszabályon alapuló adatkezelés; GDPR 6. cikk (1) c) pontjára és (2) bekezdésére figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és az Elkertv. 13/A. § (1) bekezdése
Ha az Érintett a megrendelés leadása során, kifejezetten a megrendelés előkészítése érdekében regisztrál, az adatkezelés a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).

3.2.3. Az adatkezelés időtartama
Az Érintett kérésére történő törlésig.

3.2.4. Adatkezelés módja
Elektronikusan.

3.3. Megrendelésekkel kapcsolatos adatkezelés
Weboldalunkon lehetőség van kutyakozmetikai termékek megrendelésére. Az ehhez kapcsolódó adatkezeléseket ismertetjük jelen pontban.

3.3.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adat

adatkezelés célja

név

a megrendelés teljesítése során a név megadásával tudjuk azonosítani a termék megrendelőjét

szállítási cím (irányítószám, város, utcanév, házszám együtt)

a megadott címre tudjuk postai úton megküldeni a megrendelt terméket

telefonszám

a Megrendelővel történő kapcsolattartás és tájékoztatás a megrendelés részleteiről

e-mail cím

a Megrendelővel történő kapcsolattartás és tájékoztatás a megrendelés részleteiről

jelszó

a megrendeléshez szükséges technikai műveletek megtétele

 
3.3.2. Az adatkezelés jogalapja
Szerződés teljesítése, melynek felei az Adatkezelő és a Megrendelő (GDPR 6. cikk (1) b) pont)
Ha a megrendelő jogi személy, kapcsolattartójának fenti személyes adatai kezelésének jogalapja az Adatkezelő és a megrendelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont). Mindkét fél jogos érdeke, hogy a megrendelés során hatékonyan történjen az üzleti kommunikáció és bármilyen, a köztük létrejött szerződést érintő lényeges körülményről tájékoztatást tudjanak nyújtani egymás kijelölt képviselőjének. A megrendelő kapcsolattartójának információs önrendelkezési jogának sérelme nem állapítható meg, mert munkaköri kötelezettsége elősegíteni a felek közötti kommunikációt és megadni személyes adatait ebből a célból.

3.3.3. Az adatkezelés időtartama
Az érintett kérésére történő törlésig, de a szerződés teljesítésétől számított legfeljebb 8 év

3.3.4. Adatkezelés módja
Elektronikusan.

3.3.5. A személyes adatok szolgáltatása
Tekintettel arra, hogy a jelen pontban szereplő személyes adatok ismerete nélkül a megrendeléseket nem tudjuk teljesíteni, a személyes adatok megadása szerződés kötésének előfeltétele.

3.4. Fogyasztói elálláshoz kapcsolódó adatkezelés
Afogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre (a továbbiakban: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) figyelemmel – annak 20. §-a szerinti elállási jog gyakorlásához szükséges nyilatkozat minta hozzáférhetővé tételével – biztosítani kívánjuk a fogyasztói jogok érvényesülését és tiszteletben tartását. Az ehhez kapcsolódó adatkezelés részletei az alábbiakban láthatóak.

3.4.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja


személyes adat

adatkezelés célja

Fogyasztó neve (vezetéknév és keresztnév)

az elállási jogot gyakorló Fogyasztó beazonosítása

Fogyasztó lakcíme (ország, megye, irányítószám, város, utcanév, házszám)

az elállási jogot gyakorló Fogyasztó beazonosítása

 3.4.2. Az adatkezelés jogalapja
Szerződés teljesítése, melynek felei az Adatkezelő és az Érintett (GDPR 6. cikk (1) b) pont)

3.4.3. Az adatkezelés időtartama
Az elállás beérkezését követő 3 évig tároljuk ezeket a személyes adatokat.

3.5. Számla-kiállítással kapcsolatos adatkezelések

A megrendelések teljesítését követően – figyelemmel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényre (a továbbiakban: Sztv.) – számviteli bizonylatot állítunk ki. Az ezzel kapcsolatos adatkezelések részletei az alábbiakban láthatóak.

3.5.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja


személyes adat

adatkezelés célja

név, adószám

a megrendelés teljesítéséről (gazdasági esemény) való számviteli elszámolás alátámasztása

számlázási cím (irányítószám, város, utcanév, házszám együtt)

a megrendelés teljesítéséről (gazdasági esemény) való számviteli elszámolás alátámasztása

 3.5.2. Az adatkezelés jogalapja
Jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) c) pontjára figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és az Sztv. 166. § (1)-(3) bekezdései).

3.5.3. Az adatkezelés időtartama
A számviteli bizonylat kiállítását követő 8 évig (Sztv. 166. § (6) bekezdésére figyelemmel az Sztv. 169. § (1) bekezdése

3.5.4. A személyes adatok szolgáltatása
Tekintettel arra, hogy a jelen pontban szereplő személyes adatok ismerete nélkül nem tudunk számviteli bizonylatot kiállítani, a személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul.

3.6. Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés

A kapcsolatfelvétel során történő adatkezelés részletei az alábbiakban láthatóak.

3.6.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja


személyes adat

adatkezelés célja

név

Érintett beazonosítása

e-mail cím

kapcsolatfelvétel az Érintettel

telefonszám

kapcsolatfelvétel az Érintettel

 3.6.2. Az adatkezelés jogalapja
Amennyiben az Érintett általános tájékoztatáskérés céljából lép velünk kapcsolatba, adatkezelésünk jogszabályon alapul; GDPR 6. cikk (1) c) pontjára és (2) bekezdésére figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és az Elkertv. 13/A. § (1) és (3) bekezdései.
Amennyiben az Érintett termékeink megrendelése céljából veszi fel a kapcsolatot a velünk, az adatkezelés szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b).

3.6.3. Az adatkezelés időtartama
A személyes adatok begyűjtését követő 1 évig.

3.6.4. Az adatkezelés módja
Elektronikus formában.

4. Milyen jogai vannak az Érintetteknek?

 

Az Érintett ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatás kérését és a jelen pontban szereplő kérelmeket az Érintett az Adatkezelő 2. pontban szereplő elérhetőségeire tudja címezni.

4.1. Hozzáférési jog
Az Érintett visszajelzést kaphat az Adatkezelőtől személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.

4.2. Helyesbítéshez való jog
Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.3. Törléshez való jog
Az Érintett kérésére az Adatkezelő törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére az Adatkezelőnek nincsen szüksége, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes.

4.4. Elfeledéshez való jog
Az Érintett törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – az Adatkezelő igyekszik értesíteni minden olyan adatkezelőt, aki az Érintett esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette.

4.5. Adatkezelés korlátozásához való jog
Az Adatkezelő – az Érintett kérésére – korlátozza az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha az Adatkezelőnek nincsen szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra.

4.6. Adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik az Adatkezelőnek.

4.7. Reagálás a kérelmekre
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait az Érintettel.

4.8. Jogérvényesítés
Számunkra fontos a személyes adatok védelme, egyúttal tiszteletben tartjuk az Érintettek információs önrendelkezési jogát, ezért igyekszünk minden kérelemre korrekt módon és határidőn belül reagálni. Erre tekintettel kérjük a Tisztelt Érintetteket, hogy az esetleges hatósági és bírósági igényérvényesítés igénybevétele előtt szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot – panasz megtétele céljából – az Adatkezelővel a felmerült konfliktusok békés úton történő rendezése érdekében.
Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, az Érintett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (a per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható) valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html, a továbbiakban: NAIH) fordulhat és panaszt tehet.

5. Értesítési és intézkedési kötelezettség

 

5.1. Címzettek értesítése
Helyesbítésről, törlésről, adatkezelés-korlátozásról minden esetben értesítjük azokat a címzetteket akikkel, illetve amelyekkel az Érintett személyes adatait közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére tájékoztatást nyújtunk ezekről a címzettekről.

5.2. Tájékoztatás módja, határideje
A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmek nyomán hozott intézkedésekről legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül – ha az Érintett másként nem kéri – elektronikus formában tájékoztatást nyújtunk. Ez a határidő szükség esetén – a kérelem összetettsége, illetve a kérelmek számára tekintettel – további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról annak okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az Érintettet.
Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolja személyazonosságát.
Amennyiben nem intézkedünk a kérelem nyomán, legfeljebb annak beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az Érintettet ennek okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (4.8. pont).

5.3. Ellenőrzés
Kivételes esetben, ha megalapozott kétségeink vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, személyazonosság megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérjük. Ez az intézkedés a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, az adatkezelés bizalmasságának elősegítése, azaz a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása céljából szükséges.

5.4. Tájékoztatás és intézkedés költségei
A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmekre adott tájékoztatást, illetve az azok alapján megtett intézkedéseket díjmentesen biztosítjuk.
Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre – ésszerű díjat számítunk fel, vagy megtagadjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

6. Személyes adatok lehetséges címzettjei

 

6.1. Hírlevél-küldéssel összefüggésben
A weboldal hírlevél-küldéséhez az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

6.2. Regisztrációval összefüggésben
A regisztráció során a Weboldal tárhelyszolgáltatója, mint adatfeldolgozó megismerheti a megadott személyes adatokat. Az adatfeldolgozó adatai az alábbiak:
Név: DENINET Kft.
Elérhetőségek: 1188. Budapest, Bercsényi u. 79/b.

6.3. Megrendelések teljesítésével összefüggésben
A megrendelt termékek kiszállítása érdekében Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó adatai az alábbiak:
Név: DPD Hungária Kft.
Elérhetőségek: https://www.dpd.com/hu

6.4. Közösségi média felületekkel, más weboldalak látogatóival összefüggésben
Weboldalunk több közösségi média felülettel is rendelkeznek (Facebook, Twitter, Google+, Instagram, YouTube); így ha például az Érintett „kedveli” az oldalunkat Facebookon, vagy „követ” bennünket Twitteren, megismerünk minden, profiljához tartozó és nyilvánosság számára elérhető személyes adatot. Ezeken az oldalakon felmerülő adatkezelésekről az adott szolgáltató saját adatkezelési szabályzatában találhatóak releváns információk. A Weboldalon az Érintetteknek lehetőségük van véleményüket megosztani a látogatókkal, melyben megadhatja személyes adatait; ezeket az adatokat bárki, aki az adott terméket megtekinti, megismerheti.

6.5. Számla-kiállítással összefüggésben
A számlázásokkal kapcsolatban az adóhatóság tevékenysége során jogosult megismerni az Érintettek által e célból megadott személyes adatokat. Az adóhatóság adatai:
Név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Weboldal, elérhetőségek: https://www.nav.gov.hu/nav/kapcsolat

7. Sütik (cookies)

 

Weboldalunk megfelelő működése érdekében bizonyos esetekben apró adat file-okat helyezünk el az Érintett számítógépes eszközén, a legtöbb modern honlaphoz hasonlóan.
7.1. Mi az a süti?
A süti egy olyan, kisméretű szöveges file, amit a honlap az Érintett számítógépes eszközére (beleértve a mobil telefonokat is) helyez el. Ennek köszönhetően a honlap „emlékezni” tud az Érintett beállításaira (pl.: használt nyelv, betűméret, megjelenítés, stb.), így nem kell azt minden alkalommal újra beállítani, amikor felkeresi weboldalunkat.
A weboldalon használt sütik listája:
Alapműködést biztosító sütik: (tracking – az OpenCart rendszer használja, currency – a pénznem meghatározásához használják, ahol a termékárak megjelenítésre kerülnek, leanguage – az OpenCart nyelvének meghatározására szolgál, PHPSESSID – Megtartja az ügyfél munkamenet azonosítóját, a folyamat, és az ügyfél rendeléskövetése során.)
Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk kényelmes használatát.
Statisztikai célú sütik: (ezeket a Google (Analitics, Adwords) használja, számunkra a kimutatásokhoz, melyek a mi munkák segítését szolgálják.)
Weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.

7.2. Mire használjuk a sütiket?
Ezek a sütik letörölhetőek, vagy blokkolhatóak, de ebben az esetben a Weboldal nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
A sütiket nem használjuk arra, hogy az Érintettet személy szerint beazonosítsuk. Ezek a sütik csak a 7.1. pontban leírt célokat szolgálják.

7.3. Hogyan kezelhetőek a sütik?
A süti file-ok törölhetőek (részletes információk: www.AllAboutCookies.org), vagy a legtöbb mai böngészővel elhelyezésük blokkolható is. Ebben az esetben azonban a weboldalunk használatakor bizonyos beállításokat minden alkalommal újra el kell végezni, és bizonyos szolgáltatások nem feltétlenül fognak működni.
A sütik törléséről, blokkolásáról részletes információk találhatóak a www.AllAboutCookies.org (angol) oldalon és az Érintett által használt böngészőre vonatkozóan az alábbi linkeken:
oldalon és a Felhasználó által használt böngészőre vonatkozóan az alábbi linkeken:

8. Egyéb rendelkezések

 

8.1. Adatgyűjtés aktivitásról
Az Adatkezelő az Érintett aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

8.2. Adatkezelés eltérő célra
Ha az Adatkezelő a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, akkor erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.3. Adatbiztonság
Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

8.4. Adatvédelmi incidens
Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

8.5. Módosítás
Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelő a módosításokról az Érintetteket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Érintett a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

Hatályos: 2018.12.07.

 

 

G. R. Bt.
Adatkezelő

Notification Module
This is the sticky Notification module. You can use it for any sticky messages such as cookie notices or special promotions, etc.